010-4293768
0

Sanitairontkalker DIPP spray

Bestelnummer: 891431 op voorraad: 160

Verpakt per: STUKS Prijs per:

€ 5,29 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 891431
Merk: DIPP
Voorraad: 160
Verpakt per: STUKS / 6
Prijs per: STUKS
Kleuren: Roze
Kleur: Roze
Formaat: Breedfolio
Omschrijving

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, wasbakken, kranen, douches, baden, tegels, enz.

Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.

Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Veiligheidsinformatie.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.

Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.

Gevarenaanduiding; H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsvoorschrift;

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260 rook / nevel / damp niet inademen.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren: regionale / nationale regelgeving.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten